Polityka przetwarzania danych osobowych
1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych jest realizowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27.07.2006 r. Nr 152-FZ "O danych osobowych" (dalej - Ustawa o danych osobowych) i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez INTDEV Academy Limited (nr rej.: 3098367) (dalej - Operator).

1.1 Najważniejszym celem i warunkiem działalności Operatora jest przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2 Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych Operatora ("Polityka") dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymywać o osobach odwiedzających stronę https://smartwill.pl.

2 Podstawowe terminy występujące w Polityce

2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej.

2.2 Zablokowanie danych osobowych oznacza czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych)

2.3 Serwis internetowy oznacza zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym https://smartwill.pl.

2.4 System informacyjny danych osobowych to agregat danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologiach informatycznych i środkach technicznych zapewniających przetwarzanie danych osobowych.

2.5 Impersonalizacja danych osobowych - działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez użycia dodatkowych informacji, czy dane osobowe należą do konkretnego Użytkownika, czy też do innego podmiotu danych osobowych.

2.6 Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.


2.7 Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i/lub dokonująca przetwarzania danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

2.8 Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zdefiniowania Użytkownika strony internetowej https://smartwill.pl.

2.9. Dane osobowe, dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania - dane osobowe, do których dostęp zapewnia podmiot danych osobowych poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania w sposób określony przepisami prawa o danych osobowych (dalej - dane osobowe, dopuszczone do rozpowszechniania).

2.10. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca stronę https://smartwill.pl.

2.11. Udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.

2.12. Dystrybucja danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (transfer danych osobowych) lub udostępnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób, w tym publikacja danych osobowych w mediach, zamieszczenie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych osobowych w inny sposób.

2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej.

2.14. Zniszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe zostają zniszczone bezpowrotnie z brakiem możliwości dalszego odtworzenia zawartości danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i/lub zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.


3. Podstawowe prawa i obowiązki Operatora 3.1. Operator ma prawo:

- Otrzymania od podmiotu danych osobowych wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe;

- W przypadku wycofania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również przesłania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, operator jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, jeżeli zachodzą przesłanki określone w ustawie o danych osobowych;

- Samodzielne ustalenie składu i listy środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wypełnienia obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych i przyjętych zgodnie z nią rozporządzeń, o ile ustawa o danych osobowych lub inne ustawy federalne nie stanowią inaczej.

3.2 Operator zobowiązany jest:

- udzielać osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych;

- Zorganizowanie przetwarzania danych osobowych w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa;

- odpowiadać na wnioski i zapytania osób, których dane osobowe dotyczą oraz ich przedstawicieli ustawowych, zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych;

- przekazania organowi odpowiedzialnemu za ochronę praw osób, których dane osobowe dotyczą, na wniosek tego organu, niezbędnych informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku

- opublikować lub w inny sposób zapewnić nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych

- Podjęcie odpowiednich działań prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także innymi bezprawnymi działaniami w stosunku do danych osobowych

- Zaprzestać przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania) danych osobowych, zaprzestać przetwarzania i zniszczyć dane osobowe w sposób i przypadkach przewidzianych w ustawie o danych osobowych

- Wykonywanie innych obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych.


4. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych 4.1. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo:

- Do otrzymywania informacji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach federalnych. Informacje są przekazywane podmiotowi danych osobowych przez operatora w przystępnej formie i nie zawierają danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których istnieją uzasadnione podstawy do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji oraz tryb ich uzyskania określa ustawa o danych osobowych;

- Zażądać od operatora wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia ich, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane w sposób niezgodny z prawem lub są zbędne do realizacji podanego celu przetwarzania, a także podjąć ustawowe środki ochrony swoich praw;

- warunkować uprzednią zgodę w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji towarów, robót i usług na rynku

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych

- wniesienia skargi do organu uprawnionego do ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, lub do sądu na niezgodne z prawem działania lub zaniechania operatora w zakresie przetwarzania jego danych osobowych

- korzystania z innych praw przewidzianych przez prawo.

4.2 Osoby, których dane dotyczą, powinny

- przekazać Operatorowi dokładne dane o sobie;

- powiadomić operatora o doprecyzowaniu (aktualizacji, modyfikacji) swoich danych osobowych.

4.3 Osoby, które przekazały Operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym podmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem.


5. Zasady przetwarzania danych osobowych 5.1. Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem i uczciwe.

5.2 Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do osiągnięcia konkretnych, wcześniej określonych i uzasadnionych celów. Przetwarzanie danych osobowych niezgodne z celami zbierania danych osobowych jest niedopuszczalne.

5.3 Bazy danych zawierające dane osobowe, które są przetwarzane w celach niezgodnych ze sobą, nie są łączone.

5.4 Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które spełniają cele, dla których są przetwarzane.

5.5 Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych jest zgodny z podanymi celami przetwarzania. Nie dopuszcza się nadmiernego przetwarzania danych osobowych w stosunku do podanych celów przetwarzania.

5.6 Przy przetwarzaniu danych osobowych należy zapewnić dokładność danych osobowych, ich wystarczalność oraz, w razie potrzeby, adekwatność w stosunku do celu przetwarzania danych osobowych. Operator podejmie niezbędne środki i/lub zapewni, że niekompletne lub niedokładne dane zostaną usunięte lub wyjaśnione.

5.7 Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych ustalony jest przez prawo federalne, umowę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, beneficjentem lub gwarantem, w ramach którego osoba, której dane dotyczą, jest beneficjentem. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub pozbawiane cech osobowych po osiągnięciu celów przetwarzania lub jeśli nie jest to już konieczne do osiągnięcia tych celów, o ile prawo federalne nie stanowi inaczej.


6. Cele przetwarzania danych osobowych Cel przetwarzania danych zapewnienie użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej Dane osobowe
  • imię, nazwisko

  • adres e-mail

  • numery telefonów

Podstawy prawne
  • Dokumenty statutowe (założycielskie) Operatora

Charakter przetwarzania danych osobowych
  • Zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, niszczenie i depersonalizacja danych osobowych

  • Wysyłanie listów informacyjnych drogą mailową


7. Warunki przetwarzania danych osobowych 7.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

7.2 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów przewidzianych przez umowę międzynarodową Federacji Rosyjskiej lub przez prawo, do wykonywania funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych na operatora przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

7.3 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika, który ma być wykonany zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym postępowania egzekucyjnego.

7.4 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane osobowe dotyczą, a także do zawarcia umowy z inicjatywy osoby, której dane osobowe dotyczą lub umowy, w ramach której osoba, której dane osobowe dotyczą, będzie beneficjentem lub gwarantem.

7.5 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich, lub do osiągnięcia społecznie ważnych celów, o ile nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

7.6 Przetwarzanie danych osobowych, do których dostęp został przyznany nieograniczonej liczbie osób przez osobę, której dane osobowe dotyczą lub na jej wniosek (dalej "publicznie dostępne dane osobowe").

7.7 Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem federalnym.


8. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

8.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.2 Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym pozorem nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa lub gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła Operatorowi zgodę na przekazanie danych osobie trzeciej w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy cywilnoprawnej.

8.3 W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może samodzielnie dokonać ich aktualizacji, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Operatora info@smartwill.lv z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".

8.4 Okres przetwarzania danych osobowych jest określony przez osiągnięcie celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie do Operatora powiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Operatora info@smartwill.lv z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".

8.5 Wszystkie informacje, które są gromadzone przez usługi osób trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową użytkownika i Polityką prywatności. Podmiot danych osobowych i/lub z wymienionymi dokumentami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym usługodawców, o których mowa w niniejszym punkcie.

8.6 Ustanowione przez podmiot danych osobowych zakazy przekazywania (innego niż udostępnienie) i przetwarzania lub warunki przetwarzania (inne niż uzyskanie dostępu) danych osobowych, które są dopuszczone do rozpowszechniania, nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innym określonym prawem.

8.7 Operator zapewnia poufność danych osobowych podczas ich przetwarzania.

8.8 Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, beneficjentem lub gwarantem, którego beneficjentem jest osoba, której dane dotyczą.

8.9 Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody osoby, której dane dotyczą, wycofanie zgody przez osobę, której dane dotyczą lub żądanie zakończenia przetwarzania danych osobowych, a także wykrycie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

9. Wykaz działań podjętych przez operatora z otrzymanymi danymi osobowymi 9.1. Operator zbiera, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizuje, zmienia), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (rozpowszechnia, udostępnia), anonimizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.

9.2 Operator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z odbiorem i/lub przekazaniem otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i telekomunikacyjnych.

10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych 10.1. Operator powiadamia organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych o zamiarze transgranicznego przekazywania danych osobowych (powiadomienie takie przesyłane jest oddzielnie od powiadomienia o zamiarze przetwarzania danych osobowych) przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych.

10.2 Operator przed złożeniem powyższego zgłoszenia uzyskuje odpowiednie informacje od organów zagranicznych, zagranicznych osób fizycznych, zagranicznych osób prawnych, do których planowane jest transgraniczne przekazanie danych osobowych.

11. Ochrona danych osobowych Operator i inne osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do nieujawniania i nie rozprowadzania danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

12. Postanowienia końcowe 12.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@smartwill.lv.

12.2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.

12.3 Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem https://smartwill.pl/konfidencialumopolitika.

12.4 UMOWA PUBLICZNA (oferta)https://smartwill.pl/oferta+48 226 022 981
info@smartwill.pl
Godziny pracy:
Dni robocze: 10:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 14:00