UMOWA PUBLICZNA (oferta)
o świadczeniu usług

[wersja z dnia 16 lipca, 2022 r.]


Niniejsza umowa o świadczenie usług publicznych (zwana dalej Umową) określa warunki współpracy pomiędzy INTDEV Academy Limited (zwaną dalej "Wykonawcą") a osobą fizyczną, która chce korzystać z usług Wykonawcy (zwaną dalej "Klientem"), zwanymi dalej łącznie "Stronami".

TERMINY I DEFINICJE

Wykonawca - INTDEV Academy Limited

Business registration number
3098367

Business address
NO. 5, 17/F, STRAND 50 50 BONHAM STRAND, SHEUNG WAN HK, HONG KONG, HONG KONG, 999077

VAT number: company don't have vat number

Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, tj. osoba, która ukończyła 18 lat lub posiada zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa, lub osoba niepełnoletnia w wieku od 14 do 18 lat za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców, rodziców adopcyjnych, opiekunów).

Strona internetowa - oficjalna strona internetowa Usługodawcy: https://smartwill.pl/

Usługi - usługi polegające na zapewnieniu dostępu do platformy edukacyjnej Smartwill dla kursu "UWAGA I PAMIĘĆ" w celu prowadzenia zajęć z korepetytorem online dla dzieci w wieku od 9 do 15 lat;

Korepetytor to wykwalifikowany specjalista z pedagogicznym wykształceniem, o którym można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://smartwill.pl

Harmonogram zajęć - harmonogram zajęć ułożony przez tutora w oparciu o preferencje Klienta;

Lekcja próbna - bezpłatna lekcja próbna oferowana przez usługodawcę na etapie składania oferty lub w przypadku zmiany korepetytora;

Pakiet usług - ilość i czas trwania lekcji jest różna, warunki i opis pakietów; można je znaleźć na stronie: https://smartwill.pl

Polityka zachowania poufności – https://smartwill.pl/konfidencialumopolitika


1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Niniejsza umowa jest umową publiczną, na podstawie której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do internetowej platformy edukacyjnej Smartwill "UWAGA I PAMIĘĆ" dla nieokreślonej liczby osób (klientów).

1.2 Umowa jest dostępna (opublikowana) na stronie internetowej pod adresem: https://smartwill.pl

1.3 Zawarcie Umowy następuje poprzez akceptację przez Klienta jej postanowień bez jakichkolwiek warunków, wyłączeń lub zastrzeżeń.

Akceptacją (przyjęciem propozycji zawarcia Umowy) jest zapłata przez Klienta na rzecz Wykonawcy zamówionych Usług w sposób określony w niniejszej Umowie.

Umowę uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia Umowy przez Klienta (zapłaty).

Akceptacja postanowień Umowy oznacza również, że Klient rozumie sens swoich działań, wszystkie warunki są dla niego jasne, Klient nie działa pod wpływem złudzenia, oszustwa, przemocy, groźby itp.

1.4 Na adres mailowy Klienta, wskazany przez niego podczas rejestracji na Serwisie, będą wysyłane listy informacyjne będące potwierdzeniem zawarcia Umowy oraz w trakcie jej wykonywania.

1.5 Niniejsza Umowa, pod warunkiem zastosowania procedury akceptacji, jest uważana za zawartą w zwykłej formie pisemnej.

1.6 Wykonawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy poprzez opublikowanie (zamieszczenie) nowej wersji Umowy lub jej poszczególnych postanowień na Stronie Internetowej.


2. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1 Świadczenie Usług przez Wykonawcę na podstawie Umowy jest uzależnione wyłącznie od obowiązku zapłaty przez Klienta, o którym mowa w punkcie 3 Umowy. Liczba lekcji w ramach Umowy jest ustalana na podstawie liczby lekcji opłaconych przez Klienta.

2.2 Wykonawca jest uprawniony do korzystania z usług odpowiednio wykwalifikowanych osób trzecich (zwanych dalej "Tutorami") w celu świadczenia usług w ramach Umowy.

2.3 Na etapie składania oferty (przed dokonaniem płatności za Usługi) Wykonawca:

2.3.1 Przekazuje klientowi charakterystykę korepetytorów do wyboru, prezentacje audio i wideo, jeśli są dostępne.

2.3.2 Zapewnia Klientowi bezpłatną czterdziestominutową (40) lekcję próbną z wybranym tutorem w celu określenia preferencji Klienta co do tutora. Bezpłatna lekcja próbna zostanie zapewniona także w przypadku zastępstwa korepetytora.

2.3.3. Uzgadnia Harmonogram Zajęć z Klientem.

Harmonogram Lekcji jest sporządzany w oparciu o życzenia Klienta i jest ważny przez 3 (trzy) dni od daty ustalenia harmonogramu. Jeżeli w tym okresie Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w sposób określony w punkcie 3 Umowy, uzgodniony Harmonogram Lekcji zostanie automatycznie anulowany.

2.4 Jedna lekcja trwa czterdzieści (40) minut.

2.5 Usługi będą świadczone online za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem oprogramowania zapewniającego komunikację głosową i wideo pomiędzy Klientem a Wykonawcą (Zoom).

2.6 Kolejność prowadzenia zajęć, program szkolenia i jego korekta jest ustalana bezpośrednio przez administratora i z uwzględnieniem życzeń Klienta.

2.7 Wykonawca ma prawo zastąpić tutora z własnej inicjatywy, jeśli zaistnieją ku temu ważne powody (czasowa niezdolność tutora do pracy, okres sesji, okoliczności rodzinne i inne ważne powody), informując o tym Klienta zgodnie z postanowieniami punktu 6 niniejszej Umowy.

2.8 Usługę uważa się za należycie wykonaną, jeżeli w ciągu 1 (Jednej) godziny od godziny rozpoczęcia lekcji Klient nie powiadomi Wykonawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej Umowie, że lekcja się nie odbyła (Punkt 4.1, Paragraf 6 Umowy).


3. KOSZT USŁUG. PROCEDURY PŁATNOŚCI

3.1 Koszty Usług i możliwe sposoby płatności są podane przez Wykonawcę na stronie internetowej https://smartwill.pl/paments

3.2 Płatność za Usługi dokonywana jest na podstawie 100% zaliczki.

3.3 Wykonawca zapewnia Klientowi jedną bezpłatną lekcję bonusową.

3.4 Wykonawca ma prawo do jednostronnej zmiany kosztu Usług poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy https://smartwill.pl/payments z powiadomieniem Klienta w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych przed datą planowanej zmiany kosztu Usług drogą mailową. W takim przypadku koszt zajęć już opłaconych przez Klienta nie ulega zmianie.

3.5 Klient zobowiązuje się zapłacić za zamówioną Usługę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wysłania linku płatności bądź faktury na e-mail Klienta.

3.6 Za moment zapłaty za Usługi uważa się zaksięgowanie środków pieniężnych na koncie Wykonawcy podanym w Umowie.

3.6 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość dokonywanych przez siebie płatności, jak również ponosi wszelkie koszty związane z płatnościami za Usługi (opłaty bankowe, usługi osób trzecich itp.).

3.7 Klient ma prawo zapłacić za Usługę w ratach na podstawie odrębnej umowy.

3.8 Warunki płatności za usługi w ratach są podawane na życzenie Klienta podczas rejestracji podanej przez Klienta drogą mailową lub telefoniczną.

3.9 Płacąc pierwszą ratę, Klient wyraża zgodę na warunki płatności ratalnej, które zostały mu przedstawione telefonicznie lub mailowo i zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków.


4. ZARZĄDZENIE O PRZESUNIĘCIU I ODWOŁANIU ZAJĘĆ. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

4.1 Przekładanie i odwoływanie zajęć z inicjatywy Klienta

4.1.1 Klient może, w drodze odrębnej umowy, zmienić termin lub anulować zajęcie z uzasadnionych przyczyn lub wystąpienia okoliczności siły wyższej, powiadamiając Wykonawcę o takich okolicznościach. Wykonawca ocenia możliwości przeniesienia zajęcia i powiadamia o nich Klienta.

Jeżeli Klient ma odpowiednie możliwości przeniesienia zajęcia, zajęcie Klienta pozostaje, zachowując w bilansie Klienta 100% wpłaconej kwoty.

Jeżeli Wykonawca, po ocenie możliwości przeniesienia zajęcia, nie jest w stanie jej zaoferować, nagranie wideo z pominiętego zajęcia zostanie przesłane do Zleceniodawcy.

Do uzasadnionych przyczyn należą: choroba, opieka nad chorym członkiem rodziny, nieprzewidziane okoliczności rodzinne oraz inne przyczyny, które Wykonawca uzna za uzasadnione.

4.1.2 Przenosząc lub anulując zajęcie z uzasadnionej przyczyny lub z powodu siły wyższej, Klient musi poinformować Wykonawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w Rozdziale 6 Umowy.

4.2 Przesunięcie i odwołanie lekcji z inicjatywy Korepetytora

4.2.1 Korepetytor ma prawo przełożyć lub odwołać lekcje z ważnych powodów lub z powodu siły wyższej, powiadamiając o tym klienta z wyprzedzeniem w sposób określony w punkcie 6 Umowy.

4.2.2 Jeżeli klient nie otrzyma telefonu od korepetytora w ciągu 5 (pięciu) minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia lekcji, powinien niezwłocznie skontaktować się z korepetytorem w sposób określony w Punkcie 6 Umowy.

4.2.3. Jeżeli w opinii Klienta przekładanie lub odwoływanie lekcji przez Korepetytora jest zbyt częste, Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy zastąpienia Korepetytora.

4.2.4. Lekcje, które nie odbędą się z winy Korepetytora, zostają w całości przełożone na inny, dogodny dla Klienta termin z zachowaniem płatności w wysokości 100%.

4.3 Nieobecność na lekcji

4.3.1. Jeżeli Klient nie jest dostępny w czasie ustalonym w Harmonogramie, Korepetytor podejmie próbę skontaktowania się z Klientem osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (opierając się na możliwości). Próby dodzwonienia się do Klienta powinny być podejmowane w ciągu pięciu (5) minut od planowanej godziny rozpoczęcia lekcji (godziny wskazanej w Harmonogramie Lekcji). Jeśli Klient nie skontaktuje się w terminie wyznaczonym na zajęcia - zajęcia zostają anulowane, a środki za zajęcia nie są zwracane ani zaliczane. Jeśli Klient spóźnia się z kontaktem - lekcja trwa krócej niż czas przeznaczony na lekcję.

4.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usługi spowodowany brakiem niezbędnego oprogramowania u Klienta lub problemami technicznymi z siecią Internet.


5. ZAWIESZENIE USŁUG. WYPOWIEDZENIE UMOWY

5.1 Zawieszenie świadczenia usług z inicjatywy Klienta

5.1.1. Klient musi powiadomić Wykonawcę o żądanym terminie ostatniej sesji przed przerwą i pierwszej sesji po przerwie.

Pieniądze nie są zwracane Klientowi, pozostają na jego bilansie do czasu wznowienia.

5.1.2 Jeżeli od dnia poprzedniego zawieszenia zajęć nie upłynęło 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych, Klient może zawiesić zajęcia bez zachowania Harmonogramu zajęć, powiadamiając o tym Wykonawcę nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed rozpoczęciem następna sesja. W takim przypadku pieniądze nie są zwracane Klientowi, pozostają na jego bilansie do czasu wznowienia.

Przy odnawianiu zajęć Klient i Wykonawca uzgadniają nowy Harmonogram zajęć.

Jeśli Klient chce odzyskać pieniądze za niewykorzystane zajęcia, musi anulować zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5.3 Umowy.

5.1.3. Klient ma prawo zawiesić świadczenie usług, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania art. 2.7 po zmianie procedury. W takim przypadku pieniądze pozostają w bilansie Klienta do momentu, gdy wznowione zajęcia mogą trafić do byłego korepetytora.

5.2 Wstrzymanie świadczenia usług z inicjatywy Wykonawcy

5.2.1. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy zawiesić świadczenie Usług w okresie świąt noworocznych, Bożego Narodzenia i innych świąt, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Klienta poprzez wysłanie mu wiadomości elektronicznej z zachowaniem postanowień punktu 6 Umowy.

5.3 Odstąpienie od Umowy przez Klienta

5.3.1. Klient ma prawo jednostronnie odstąpić od Umowy (przed całkowitym wykorzystaniem Pakietu Usług)w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć i zażądać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane lekcje, informując o tym Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed rozpoczęciem kolejnej lekcji w kolejności określonej w punkcie 6 Umowy.

5.3.2 .Klient ma prawo zażądać zwrotu po upływie terminu 14 dni , w przypadku gdy Wykonawca nie może okazać usługi.
5.3.3 Zaliczka jest bezzwrotna , tylko w przypadku gdy Wykonawca nie może okazać usługi lub klient nie mógł wybrać odpowiedniej grupy , zaliczka podlega zwrotowi.


6. PROCEDURA DOTYCZĄCA KOMUNIKACJI

6.1 Wykonawca drogą telefoniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji albo za pośrednictwem aplikacji Whatsapp informuje Klienta o:

Przeniesieniu lub odwołaniu zajęć;

Zmianie czasu trwania zajęć;

Zastąpieniu korepetytora;

Wypowiedzeniu umowy;

We wszystkich innych przypadkach.

6.2 Klient informuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem podanym na stronie internetowej, innymi numerami telefonów podanymi w listach wysyłanych do Klienta lub za pośrednictwem aplikacji WhatsApp o:

Zwiększeniu liczby zajęć;

Zawieszeniu zajęć;

We wszystkich innych przypadkach.


7. INNE WARUNKI

7.1 Usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy nie mają charakteru edukacyjnego i mają charakter mediacyjny. Wydział nie posiada wspólnego programu nauczania dla wszystkich tutorów, tutor bezpośrednio ustala metodykę i format szkolenia indywidualnie dla każdego Klienta. Po wykonaniu niniejszej Umowy Wykonawca nie będzie wystawiał żadnych dokumentów potwierdzających, że Klient osiągnął pewien poziom wiedzy matematycznej.

7.2. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz prawem Cypru.

7.3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w wyniku działania siły wyższej, a mianowicie powodzi, pożarów, innych klęsk żywiołowych, działań wojennych, decyzji i decyzji władz publicznych lub innych podobnych zdarzeń . Właściwym potwierdzeniem istnienia i czasu trwania siły wyższej przez Strony jest zaświadczenie wydane przez właściwe organy.

7.4. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami. Przedsądowe rozstrzygnięcie sporu na drodze roszczeń jest wiążące dla stron. Jeżeli strony nie są w stanie rozstrzygnąć sporu, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej według siedziby Komornika, przy czym prawem właściwym jest prawo strony sporu.


INTDEV Academy Limited
+48 226 022 981
info@smartwill.pl
Godziny pracy:
Dni robocze: 10:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 14:00
Paslaugų sutartis
Privatumo politika

Copyright © 2017-2023 Smartwill
Używamy plików cookie, które pomagają nam zapewnić przyjazną i bezpieczną wizytę naszej strony internetowej. Kontynując sesję internetową lub klikając przycisk "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na wykożystywanie plików cookie. Zgodę zawsze możesz cofnąć, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie.
Prosimy o zapoznianie się z naszą privatumo politika.
Zgadzam się